Energia solar, despesa o estalvi?

Des de la publicació fa més de sis anys, del Codi Tècnic de l’Edificació, la implantació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica exigible en noves edificacions, així com en reformes integrals o en la creació de noves activitats, s’ha normalitzat com un element més en tota obra nova.

En la majoria dels casos, el promotor de l’obra o instal·lació, no és l’usuari final i per tant, no és el beneficiari de l’estalvi en el consum d’energia que aquest tipus d’instal·lacions suposa. Aquest fet va provocar que en el disseny realitzat per les enginyeries prevalgués el preu d’execució davant l’eficiència del sistema.

Avui dia, l’evolució dels sistemes de captació, la necessitat de reduir costos en les despeses fixes, i l’escalada de preus que està experimentant l’energia des de la seva liberalització, ha animat els usuaris de les instal·lacions a plantejar-se la conveniència de realitzar una inversió moderada per reduir les despeses de consum.

Posem exemples!

En el cas concret d’un habitatge unifamiliar mig (3-4 persones), que l’objectiu sigui l’aportació d’energia per a aigua calenta, la inversió inicial rondaria els 4.000 €, enfront d’un estalvi del 60% de la factura anual en llum o gas.

L’estalvi seria més gran si també aprofitéssim l’energia solar per a calefacció i fins i tot per climatitzar una piscina amb l’energia sobrant.

En el cas d’indústries amb consums elevats en el seu procés, l’estalvi és major donat els trams de penalització que apliquen les companyies subministradores per grans consums, a més de comptar amb una desgravació important en els costos d’implantació de la instal·lació de solar.

Per tot això, des d’aquí us animem a sumar-vos a les energies renovables per entre tots conservar l’entorn.

En Ofiprojet oferim un serveis integral d’enginyeria en instal · lacions d’energia solar. Per més informació podeu visitar la pàgina dels nostres serveis.

Tenim totes les instal·lacions legalitzades?

En l’actualitat, tots els agents que intervenen en el sector de la promoció d’edificis o establiment de nous negocis tenen clara la necessitat de legalitzar les noves instal·lacions o les seves reformes.

També les companyies subministradores exigeixen un justificant de legalització de les instal·lacions com a condició prèvia a la contractació dels subministraments.

Fa uns anys el marc legal no era tant exigent i és per això que poden haver-hi instal·lacions que, tot i estar en funcionament, no disposin de tota la documentació necessària per a considerar-les convenientment legalitzades.

D’aquesta manera, i és només un exemple, TOTES les instal·lacions elèctriques han de poder justificar la seva legalització o inscripció (n’hi ha d’altres que ocuparan altres articles).

La direcció general d’energia, mines i seguretat industrial fa anys que treballa en la inscripció d’instal·lacions receptores d’energia elèctrica existents sotmeses a règim d’inspecció periòdica. Això és aplicable a comunitats d’edificis d’habitatges de potència > 100 kW, indústries, Locals de pública concurrència, Locals amb risc d’incendi (inclosos aparcaments de més de 25 places,… )

Al Juliol d’aquest mateix any va publicar la instrucció 9/2012 en la que estableix les normes d’aplicació per a la inscripció d’aquestes instal·lacions.

Tot aquest tema és interessant perquè s’han d’assolir els mínims de seguretat que estableix l’actual reglament, o els que dictava el reglament en vigor en el moment de la seva inscripció. Això és de gran importància ja que en cas d’un sinistre les asseguradores podrien no responsabilitzar-se dels danys resultants.

A OFIPROJET tenim una àmplia experiència en la implantació de noves instal·lacions o modificació de les ja existents. Fes un cop d’ull a la pàgina dels nostres serveis per més informació.

Com triar una nau industrial (II): Requeriments en la protecció contra incendis.

Un dels aspectes més importants a valorar en el moment d’iniciar una activitat, són les condicions que ha de complir l’establiment pel que fa a la protecció contra incendis.

En les naus industrials en particular, els requeriments els imposa el RSCIEI, Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.

El RSCIEI preveu 5 tipus de configuració dels establiments industrials, identificats per les lletres A B C D E.

Aquestes configuracions fan referència a la major o menor facilitat de propagació d’un incendi respecte dels establiments industrials contigus, sent els establiments de tipus A els que permeten una propagació més fàcil del incendi i els de tipus E els que ofereixen una major resistència.

Com classificar la nau industrial?

– Establiments industrials de tipus A

Són els que ocupen parcialment un edifici. Les configuracions possibles són en vertical i en horitzontal.

Tipus A vertical: són els edificis industrials en què les activitats ocupen totalment o parcialment una o més plantes de l’edifici.

Tipus A horitzontal: es dóna en conjunts de naus adossades en què les edificacions comparteixen estructura i / o parets amb les naus veïnes.

Les dues configuracions de naus segons Tipus A són les més problemàtiques en cas d’incendi i per això la normativa aplicable és més exigent i restrictiva.

– Establiments industrials de tipus B

L’establiment industrial té estructura, parets i cobertes independents dels establiments contigus, tant si les naus són adossades com si la separació entre elles és menor de 3 m.

– Establiments industrials de tipus C

L’establiment industrial, a més d’ocupar totalment un edifici, està a una distància d’edificacions de tercers, superior a 3 m. L’espai de separació ha d’estar lliure d’elements que poguessin propagar un foc.

– Establiments industrials de tipus D

L’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar parcialment o totalment cobert, però que disposa, com a mínim, d’una de les façanes sense tancament lateral, és a dir una de les façanes és totalment oberta.

– Establiments industrials de tipus E

L’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar parcial cobert fins a un 50%, però que disposa, com a mínim, d’una de les façanes sense tancament lateral, és a dir una de les façanes és totalment oberta.

Un cop escollida la nau on ubicar l’activitat, caldrà estudiar quins equipaments de protecció contra incendis requereix per complir el RSCIEI, tenint en compte la quantitat de productes combustibles, la perillositat d’aquests productes i la superfície ocupada.

Si cal afegir o rectificar les instal·lacions de protecció contra incendis, caldrà valorar el cost de l’adequació i acordar qui l’ha d’assumir, el propietari o l’empresa que exercirà l’activitat.

Essent un aspecte important en la implantació, OFIPROJET t’ofereix l’assessorament d’un tècnic qualificat i amb experiència per realitzar aquesta elecció. Fes un cop d’ull a la nostra pàgina de serveis per més informació.

 

Permís per instal·lar una terrasa a bars i restaurants

La instalación de una terraza en la vía pública requiere de un permiso por parte de los servicios de vía pública del Ayuntamiento al que pertenezca el establecimiento de restauración.

Muchos ayuntamientos disponen de ordenanzas que regulan las condiciones de implantación de las terrazas (o veladores) y sus características.

Algunas de las condiciones de implantación de terrazas hacen referencia a la anchura de las vías y aceras, a la proximidad de servicios públicos (paradas de transporte público, contenedores, pasos de cebra, etc.) y a la distancia a los elementos de mobiliario urbano (alcorques, papeleras, bancos, etc ..).

Además de las condiciones de implantación, las ordenanzas se refieren a condiciones técnicas tales como las dimensiones del conjunto mesa y sillas, dimensiones de la ocupación, posibilidad de instalación de elementos para vientos, parasoles, elementos de calefacción, materiales y color del mobiliario, los horarios permitidos, etc ..

Dada la complejidad de esta reglamentación, desde OFIPROJET le invitamos a contactar con nosotros para que estudiemos su caso en particular.

En OFIPROJET t’assessorem en el tràmit de totes les llicències d’obertura per al teu local comercial, bar o restaurant. Fes un cop d’ull als nostres serveis: Llicències d’Obertura bars i restaurants.

Classificació de les activitats de restauració a Barcelona

* Aquesta condició pot no ser d’aplicació si es justifica que tots els elements són elaborats per una empresa de catering. En aquest cas podran instal·lar-se equips d’escalfament amb una potència elèctrica inferior a 5 kW.

Actualment els establiments de restauració es classifiquen per categories que determinaran els requisits que els són d’aplicació, com s’aprecia en la taula del gràfic.

En tots els casos serà necessari que el local disposi d’un magatzem, d’una sala per a escombraries i dos lavabos (un dels quals haurà habilitar per a minusvàlids).

Atesa la complexitat d’aquest tipus d’activitats, OFIPROJET sempre recomana que un tècnic visiti l’establiment, amb el propòsit d’assegurar que compleix amb el que estableix la normativa actual.

En OFIPROJET t’assessorem en el tràmit de totes les llicències d’obertura per al teu bar o restaurant. Fes un cop d’ull als nostres serveis: Llicències d’Obertura restauració.

 

Instal·lació de sortides de fums (xemeneies) a Bars i Restaurants

Els establiments de restauració que disposen d’elements de cocció, estan obligats a extraure els fums de derivats de la cocció, mitjançant una instal·lació composada de xemeneia i campana extractora.

Els aspectes a tenir presents, són els següents:

  • El diàmetre o secció de la xemeneia, haurà de ser adequat a les dimensions de la campana extractora, als equips de ventilació i a la potència tèrmica dels elements de cocció.
  • Haurà de conduir els fums a l’exterior, sobresortint 1 metre per sobre de qualsevol edificació situada en un radi de 10 m al voltant.
  • Si el recorregut de la xemeneia transcorre per forats arquitectònics de l’edifici, pròxim a finestres, etc, caldrà tenir en compte aspectes com el nivell sonor emès o l’estabilitat al foc.
  • Caldran registres en els canvis de direcció o trams horitzontals.
  • El dimensionament del motor de ventilació (potència, nivell de soroll i comportament davant del foc) dependrà dels punts anteriors.
  • Si la potència tèrmica dels equips de cocció als que abasteix superen els 20 Kw, serà necessari un sistema automàtic d’extinció d’incendis en la pròpia instal·lació d’extracció de fums.

 
Pel cost econòmic que suposa, i per la complexitat de la instal·lació, OFIPROJET sempre recomana l’assessorament d’un tècnic qualificat i amb experiència en el disseny d’una instal·lació d’extracció de fums.

¿Com afecta el PLÀ D’USOS de Barcelona als Bars i Restaurants?

La proliferació d’establiments de restauració en algunes zones de Barcelona ha portat als Districtes a delimitar el nombre de llicències, amb l’objectiu d’equilibrar l’oferta de restauració davant d’altres usos.

Districtes com Ciutat Vella, Gracià, Sarrià i Eixample disposen de Plans d’Usos que regulen les condicions d’emplaçament de noves llicències d’establiments de restauració.

Serà necessari, abans de res consultar el Pla d’Usos que l’afecti i en alguns casos, sol·licitar un informe urbanístic previ, pel qual, els serveis tècnics del Districte avaluaran la viabilitat de les noves implantacions.

En alguns casos, l’obtenció de la llicència està condicionada al tancament d’algun local de restauració de la zona, en altres, serà necessari comprovar si la densitat d’establiments de restauració (nombre d’establiments / superfície) està esgotada, mentre que en determinades àrees de la ciutat, l’obertura de nous establiments de restauració no està permesa.

Per tant, i atès que hi ha la possibilitat que no sigui autoritzable l’obertura d’un local en un emplaçament determinat, OFIPROJET sempre recomana que abans de comprar o llogar un local, es faci una visita amb un tècnic per constatar que l’establiment compleixi amb el que estableix la normativa actual.

 

Pros i contres de l’Empresari Individual

Si la teva elecció ha estat la de navegar en solitari sense l’ajuda de socis, tinc per a tu dues notícies. …… ja saps ….. una bona i una altra… dolenta.

La bona notícia és que tens llibertat total en la presa de decisions. Ningú et portarà la contrària ni posarà cap tipus d’objecció al que tu decideixis. Aquesta sensació de llibertat és fantàstica i l’has d’assaborir com es mereix. És la justa recompensa a tots els esforços que has dedicat al teu projecte empresarial.

La mala notícia, és que el preu que pagues per aquesta llibertat és el d’estar sol. Al teu costat no tens ningú que et pugui ajudar en la presa de decisions.

Puntualment pots recolzar-te en les opinions proporcionades per treballadors de confiança, familiars o amics, però en molts casos, i per diferents motius, no podran ajudar o no seran les persones adequades per fer-ho.

És molt important que en embarcar-te en la teva aventura empresarial tinguis clar que la teva llibertat d’acció, que et pot fer gaudir al màxim en el desenvolupament i el dia a dia de la teva empresa, compensi la teva solitud com empresari individual.

… I en el pròxim capítol ………

Diferents perfils del insubstituïble

 

La nostra activitat requereix d’un Pla d’autoprotecció?

Arrel de la publicació del Decret 82/2010, gran part de les activitats que presenten una afluència de públic notable, o que presenten un risc d’emergència elevat, requereixen un pla per a la protecció civil local.

El propòsit d’aquests plans és valorar la capacitat d’un establiment o del lloc de desenvolupament d’una activitat, d’assegurar les condicions de protecció per als usuaris en cas de produir una emergència de qualsevol tipus.

És a dir, la capacitat d’afrontar l’emergència, la manera d’alertar als usuaris i fins i tot d’evacuar-los del lloc, els procediments necessaris per demanar la intervenció als serveis públics d’emergències i el control per part de l’administració del compliment d’aquesta normativa .

En la implantació del Pla d’autoprotecció s’ha d’estudiar el funcionament de l’activitat desenvolupada i les possibles emergències que pugui ocasionar, així com la capacitat per afrontar-les.

Un cop quantificats els riscos i els mitjans de què es disposa, s’han de redactar els procediments d’aplicació per a cada emergència, composar un equip d’actuació format pel propi personal i, si és possible, fer simulacres per identificar punts febles i perquè els implicats assimilin les seves responsabilitats.

A aquest personal implicat se li ha de donar la formació i la informació necessàries per realitzar les seves funcions, sense excedir-se, i de forma coordinada amb totes les persones que formen l’operatiu d’intervenció.

 

El paper dels col·laboradors en la creació de l’empresa

Independentment que la nostra aventura empresarial sigui en solitari o en companyia de socis, precisarem envoltar-nos de col·laboradors interns i externs que ens assessorin en temes especialitzats.

Ser conscients de les nostres limitacions és una limitació menys.No podem ser experts en tot i per tant hem d’aconseguir la formació d’un equip de col·laboradors que ens ajudin en la presa de decisions.

Els col·laboradors poden ser interns o externs, atenent les funcions que han d’exercir.

Els coneixements específics, la fidelitat i la implicació personal dels nostres col·laboradors han de ser un important punt de suport en el dia a dia de l’empresa.

L’externalització de serveis específics, que sent necessaris, no formen part de la nostra activitat, permet una major dedicació a la bona gestió de l’empresa.

Els recursos econòmics dedicats a un bon equip de col·laboradors, resulta ser sempre una bona inversió, amb un ràpid retorn.

… I en el pròxim capítol ………

Pros i contres de l’empresari individual

 

Page 2 of 3123