Plans d’autoprotecció:

El Decret 82/2010 té com a objectiu reduir les situacions de greu risc col-lectiu i obliga a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d’emergència, de catàstrofe o de calamitat pública, en els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

La persona titular o organitzador de l’activitat és el responsable de l’elaboració, implantació, manteniment i revisió del pla.

A OFIPROJET hem elaborat un important número de Plans d’Autoprotecció, realitzant sempre, en primer lloc, un anàlisi del desenvolupament de l’activitat per integrar-los en el normal funcionament del dia a dia. Així oferim solucions tècniques de gran valor, coordinem la implantació del PAU i l’actualitzem i revisem anualment, tal com demana l anormativa.

Les activitats afectades per aquest Decret: