La nostra activitat requereix d’un Pla d’autoprotecció?

Arrel de la publicació del Decret 82/2010, gran part de les activitats que presenten una afluència de públic notable, o que presenten un risc d’emergència elevat, requereixen un pla per a la protecció civil local.

El propòsit d’aquests plans és valorar la capacitat d’un establiment o del lloc de desenvolupament d’una activitat, d’assegurar les condicions de protecció per als usuaris en cas de produir una emergència de qualsevol tipus.

És a dir, la capacitat d’afrontar l’emergència, la manera d’alertar als usuaris i fins i tot d’evacuar-los del lloc, els procediments necessaris per demanar la intervenció als serveis públics d’emergències i el control per part de l’administració del compliment d’aquesta normativa .

En la implantació del Pla d’autoprotecció s’ha d’estudiar el funcionament de l’activitat desenvolupada i les possibles emergències que pugui ocasionar, així com la capacitat per afrontar-les.

Un cop quantificats els riscos i els mitjans de què es disposa, s’han de redactar els procediments d’aplicació per a cada emergència, composar un equip d’actuació format pel propi personal i, si és possible, fer simulacres per identificar punts febles i perquè els implicats assimilin les seves responsabilitats.

A aquest personal implicat se li ha de donar la formació i la informació necessàries per realitzar les seves funcions, sense excedir-se, i de forma coordinada amb totes les persones que formen l’operatiu d’intervenció.