Ofiprojet per MACSON a l'Aeroport de Madrid Barajas

OFIPROJET finalitza els treballs per a l'obertura d'una nova botiga de la firma MACSON a l'Aeroport de Madrid Barajas. Una magnífica notícia per començar les vacances de Setmana Santa!  Llegir més

Diferents perfils "insubstituïbles" a l'empresa

Si portes anys treballant segur que coneixes a uns quants, ja que és una espècie abundant que presenta perfils diversos. Perfil 1: l’insubstituïble per vocació Normalment aquest perfil correspon a personalitats grises, que realitzen correctament treballs rutinaris que han après a força de temps però que no es caracteritzen precisament per la seva intel·ligència o habilitat personal. Es...Llegir més

Instal·lacions: climatització per bomba de calor aire-aigua

Una de les preocupacions d'avui dia, a l'hora de triar un sistema de climatització per a les nostres llars és, a més d'obtenir unes condicions òptimes de confort, implantar un sistema eficient que no dispari els rebuts dels subministraments d'energia. En aquest sentit els nous sistemes de Bombes de Calor aire-aigua, estan obrint-se pas en el...Llegir més

OFIPROJET ha arribat a un acord amb BIMBO per oferir serveis d'enginyeria en l'obertura dels seus nous punts de venda a tot el territori nacional.

Sense establiments de venda propis, BIMBO veu una nova oportunitat de negoci en l'obertura de botigues dels seus productes pròxims a complir la data de consum preferent. Per ara, el primer establiment a Badalona és tot un èxit! Veure més…Llegir més

Energia solar, despesa o estalvi?

Des de la publicació fa més de sis anys, del Codi Tècnic de l'Edificació, la implantació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica exigible en noves edificacions, així com en reformes integrals o en la creació de noves activitats, s'ha normalitzat com un element més en tota obra nova. En la majoria dels casos, el promotor...Llegir més

Tenim totes les instal·lacions legalitzades?

En l'actualitat, tots els agents que intervenen en el sector de la promoció d'edificis o establiment de nous negocis tenen clara la necessitat de legalitzar les noves instal·lacions o les seves reformes. També les companyies subministradores exigeixen un justificant de legalització de les instal·lacions com a condició prèvia a la contractació dels subministraments. Fa uns anys el...Llegir més

Com triar una nau industrial (II): Requeriments en la protecció contra incendis.

Un dels aspectes més importants a valorar en el moment d'iniciar una activitat, són les condicions que ha de complir l'establiment pel que fa a la protecció contra incendis. En les naus industrials en particular, els requeriments els imposa el RSCIEI, Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. El RSCIEI preveu 5 tipus de configuració...Llegir més

Permís per instal·lar una terrasa a bars i restaurants

La instalación de una terraza en la vía pública requiere de un permiso por parte de los servicios de vía pública del Ayuntamiento al que pertenezca el establecimiento de restauración. Muchos ayuntamientos disponen de ordenanzas que regulan las condiciones de implantación de las terrazas (o veladores) y sus características. Algunas de las condiciones de implantación de terrazas...Llegir més

Classificació de les activitats de restauració a Barcelona

* Aquesta condició pot no ser d’aplicació si es justifica que tots els elements són elaborats per una empresa de catering. En aquest cas podran instal·lar-se equips d’escalfament amb una potència elèctrica inferior a 5 kW. Actualment els establiments de restauració es classifiquen per categories que determinaran els requisits que els són d’aplicació, com s'aprecia en la...Llegir més

Instal·lació de sortides de fums (xemeneies) a Bars i Restaurants

Els establiments de restauració que disposen d’elements de cocció, estan obligats a extraure els fums de derivats de la cocció, mitjançant una instal·lació composada de xemeneia i campana extractora. Els aspectes a tenir presents, són els següents:

  • El diàmetre o secció de la xemeneia, haurà de ser adequat a les dimensions de la campana extractora, als...    Llegir més
    Page 4 of 6 « 345 »